Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miestne dane a poplatky

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Košická Belá, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu.

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Košická Belá sú:
a/ parkovisko pri budove Obecného úradu
b/ miestne komunikácie
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie 
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 
c/ umiestnenie skládky, 
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 2 EUR za m2 na deň osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Košickej Belej - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Košickej Belej skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
 (9) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne: 
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Košickej Belej ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Košickej Belej pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. 
POUČENIE k vypísaniu tlačív k daniam, platných od 1.9.2023. TLAČIVÁ K DANIAM - KOMPLET , platné od 1.9.2023 Tlačivo - Oznámenie o vzniku poplatku za komunálny odpad TLAČIVÁ - Priznanie k dani z nehnuteľností - stavby pozemky, za psa , za predajné automaty ... TLAČIVO - Priznanie k dani za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň z nehnuteľnosti Daň za psa Poplatky za komunálny odpad

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu