Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cintorín

UPOZORNENIE PRE POZOSTALÝCH

Pred pohrebom je usporiadateľ pohrebu povinný na Obecný úrad doniesť tieto doklady: úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho, oznámiť dátum pohrebu a čas dovozu mŕtveho do Domu nádeje.

Obec Košická Belá

Cintorínske poplatky


INFORMÁCIA – VÝZVA – UPOZORNENIE


V zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle § 6 Cintorínskeho poriadku obce Košická Belá, schváleného uznesením č. 3/2015-6 dňa 27.06.2015, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.

Nájomca je povinný uhradiť nájomné za  hrobové  miesto na desať rokov. .
            Nájomné je splatné v deň podpísania nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.

            Výška  nájomného a služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Po úmrtí občana má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

Napriek tejto skutočnosti Obec Košická Belá eviduje hrobové miesta, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta a neplatičov za hrobové miesta, ktorí nemajú cintorínske poplatky zaplatené. Obec ako správca cintorínov je v zmysle zákona o pohrebníctve povinná upozorniť neplatičov na existenciu nedoplatkov, ktorý môže byť dôvodom pre prípadné zrušenie hrobového miesta z dôvodu neplatenia.

      Vyzývame touto cestou všetkých neplatičov a osoby, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad v Košickej Belej z dôvodu spresnenia evidencie resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy. Len tak sa vyhnú v prípade nedoručenia písomného upozornenia (napríklad z dôvodu zmeny adresy) zrušeniu hrobového miesta. .
    
      Termín návštevy prosíme dohodnúť pred príchodom na tel. čísle 055/ 6961 110.September 2017

O Z N A M

Vykonávanie akýchkoľvek prác , (rekonštrukcia pomníka, výstavba nového pomníka a pod.),

je možné iba na základe povolenia od správcu cintorína.

Brány umožňujúce vjazd vozidiel sa zamykajú. V prípade potreby sa kľúče nachádzajú na obecnom úrade. Zapožičať je ich možné na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Obecný úrad Košická Belá 54,  tel. kontakt: 055 6961 110

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu