Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení   niektorých   zákonov   (ďalej   len   ,,zákon   o   ochrane   osobných   údajov“)   prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie.

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Košická Belá

Sídlo prevádzkovateľa:  044 65 Košická Belá 54

Email: obeckosickabela@gmail.com

Telefón: 055 6961 110

Zodpovedná osoba

Mgr. Jozef Jendrichovský

Email: info@zodpovednaosoba.eu

Telefón:  +421 911 794 174

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť  dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo  od dotknutej osoby.  Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej  osobe  poskytnuté  najneskôr  pri  získavaní  jej  osobných  údajov,  respektíve  v  dostatočnom časovom  predstihu,  jasne  a  zrozumiteľne  a  takým  spôsobom,  aby  sa  s  týmito  informáciami  mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Právo  dotknutej  osoby  podať  návrh  na  začatie  konania  v  zmysle  ustanovenia  §  100  zákona  o ochrane osobných

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami,  pričom  musí  byť  podpísaný  zaručeným  elektronickým  podpisom,  telegraficky  alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný  návrh  musí  v  zmysle  ustanovenia  §  63  ods.  2  zákona  o  ochrane  osobných  údajov obsahovať:

a)     meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,

b)      označenie toho,  proti komu  návrh smeruje;  názov alebo meno  a priezvisko,  sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,

c)          predmet  návrhu  s  označením,  ktoré  práva  sa  podľa  tvrdenia  navrhovateľa  pri  spracúvaní osobných údajov porušili,

d)     dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e)    kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad  následne  rozhodne  o  návrhu  navrhovateľa  v  lehote  do  60  dní  odo  dňa  začatia  konania.  V odôvodnených  prípadoch  môže  Úrad  túto  lehotu  primerane  predĺžiť,  najviac  však  o  6  mesiacov.  O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania na stránke úradu.

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania

Dotknutá  osoba  má  právo  získať  od  príslušného  orgánu  potvrdenie  o  tom,  či  sa  spracúvajú  osobné údaje,  ktoré  sa  jej  týkajú,  a  ak  tomu  tak  je,  má  právo  získať  prístup  k  týmto  osobným  údajom  a informácie o

a)  účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov, b)  kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)  príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich  vymazanie  alebo  obmedzenie  spracúvania  osobných  údajov,  alebo  práve  namietať  spracúvanie osobných údajov,

f)   kontaktných údajoch úradu,

g)  práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, h)  zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Fyzická  osoba  by  mala  mať  právo  na  prístup  k  údajom,  ktoré  boli  o  nej  získané,  a  toto  právo  aj jednoducho  uplatňovať,  aby  si  bola  vedomá  zákonnosti  spracúvania  a  mohla  si  ju  overiť.  Každá dotknutá  osoba  by  preto  mala  mať  právo  vedieť  a  byť  informovaná  najmä  o  účeloch  spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj  o  príjemcoch  osobných  údajov  atď.  Na  dodržanie  tohto  práva  je  dostatočné,  aby  mala  dotknutá osoba  k  dispozícii  úplné  zhrnutie  uvedených  údajov  v  zrozumiteľnej  forme,  to  znamená  vo  forme, ktorá umožňuje,  aby bola dotknutá osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla  uplatniť práva, ktoré jej tento zákon priznáva.

Príslušný orgán môže  úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom,  a to v takom rozsahu  a  na  tak  dlho,  ako  je  toto  opatrenie  s  náležitým  zreteľom  na  práva  a  oprávnené  záujmy dotknutej  fyzickej  osoby  v  demokratickej  spoločnosti  nevyhnutné  a  primerané,  aby  sa  zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia  úloh  na  účely  trestného  konania,  aby  sa  tak  ochránila  verejná  bezpečnosť  alebo  národná

bezpečnosť,  alebo  aby  sa  ochránili  práva  a  slobody iných.  Príslušný  orgán  by mal  prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede.

Fyzická  osoba  by  mala  mať  právo  na  obmedzenie  spracúvania,  ak  napadne  správnosť  osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania.  Namiesto  vymazania  osobných údajov by sa spracúvanie malo  obmedziť  najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie,  alebo  zamedzenie  prístupu  k  nim.  V  automatizovaných  informačných  systémoch  by  sa obmedzenie   spracúvania  malo   v  zásade   zabezpečiť  technickými   prostriedkami.   Skutočnosť,   že spracúvanie   osobných   údajov   je   obmedzené,   by   sa   v   systéme   mala   vyznačiť   tak,   aby   bolo jednoznačné,  že  spracúvanie  osobných  údajov  je  obmedzené.   Takáto   oprava   alebo   vymazanie osobných  údajov  alebo  obmedzenie  spracúvania  by  sa  mali  oznámiť  príjemcom,  ktorým  sa  údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.

Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o

a) právnom základe spracúvania osobných údajov,

b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii, d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu