Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miestne dane a poplatky

Poplatky za komunálny odpad

Zníženie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník - obyvateľ obce prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt, správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Košická Belá.

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu mimo obce Košická Belá a to :

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) potvrdenie školy o dennom štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR
c) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR , potvrdenie zamestnávateľa (nie pracovná zmluva) spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pri čom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

4. Poplatok za komunálny odpad správca poplatku zníži poplatníkovi – občanovi s trvalým pobytom o 50 % ak doloží hodnoverný doklad podľa § 9 ods. 2/ 

Odpustenie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Košická Belá.

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Košická Belá, a to :

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.  

Náležitosti žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku

O zníženie alebo odpustenie poplatku požiada poplatník alebo jeho najbližší príbuzný obec formou písomnej žiadosti doplnenej dokladmi preukazujúcimi odôvodnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom období. :

a) u poplatníka, ktorý je už ohlásený na OcÚ do 31.3. príslušného kalendárneho roka
b) u nového poplatníka pri ohlasovaní platenia poplatku
c) do 30 dní odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku
d) ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním písomnej žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

Tlačivo - Oznámenie o vzniku poplatku za komunálny odpad TLAČIVÁ - Priznanie k dani z nehnuteľností - stavby pozemky, za psa , za predajné automaty ... TLAČIVO - Priznanie k dani za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň z nehnuteľnosti Daň za psa Poplatky za komunálny odpad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu